Cennik

wypożyczenie zestawu archery tag dla 12 os. – 80zł/osoba – czas gry 2 godziny

wypożyczenie zestawu bubble football dla 10 os. – 80zł/osoba – czas gry 2 godziny

Koszt transportu: 3,00 zł/km

Organizatorzy i grupy mogą liczyć na atrakcyjne rabaty z tytułu wypożyczenia oraz kosztów transportu.

Numer rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1375 3440 0024

1.§ Warunki rezerwacji ARCHERY TAG/ BUMPER BALL
1.Dokonanie rezerwacji ARCHERY TAG / BUMPER BALL w NEWLAND-WOJTOWICZ.DE należącej do Radosława Wójtowicza odbywa się na warunkach określonych w niniejszych Warunkach umowy/rezerwacji oraz Regulaminie wynajmu.
Rezerwacji Archery Tag lub Bumper Ball Klient może dokonać poprzez:
•wysłanie zamówienia w formie pisemnej: w formie elektronicznej / e-mail,
•osobiście, telefonicznie, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwując na miejscu.
2.Wynajmujący ma obowiązek stawić się, w określonym w umowie miejscu i czasie przed rozpoczęciem gry.
3.Wynajmujący w ramach opłaty rezerwacyjnej dokona wpłaty w wysokości nie mniej niż 30 % całkowitego kosztu wynajęcia sprzętu, chyba że ustalono inaczej, nie mniej niż 180 zł i nie później niż w dniu podpisania umowy.
4.Potwierdzeniem rezerwacji sprzętu jest zaliczka w kwocie nie mniej niż 30% kosztów wynajmu sprzętu, chyba, że ustalono inaczej.
5.Wysokość zaliczki ustalamy i podajemy na podstawie liczby gier i liczby godzin wynajmu chyba, że ustalono inaczej.
6.Zaliczka powinna być wpłacona w ciągu 2 dni po ustaleniu terminu w którym ma być gra.
7.W momencie wpływu zaliczki na nasze konto, gra otrzymuje status: potwierdzona do realizacji.
8.Zamówioną liczbę gier można zmniejszyć – nie ponosząc kosztów – do 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem gry (np. termin: 31 maj, 01 maj to ostatni dzień na zmianę bez poniesienia kosztów wynajmu sprzętu, z którego rezygnuje klient).
9.Na długie weekendy (maj i czerwiec) powyższy okres wynosi 60 dni.
10.Zwiększenie liczby gier jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli są one jeszcze dostępne na dany termin.
11.W przypadku rezygnacji z gry obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych zaliczek tzw. kary umowne:
1. Zwrot 100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowanym terminem gry,
2. Zwrot 30% zaliczki w przypadku rezygnacji od 29 do 21 dni przed planowanym terminem gry,
3. Zwrot 10% zaliczki w przypadku rezygnacji od 20 do 15 dni przed planowanym terminem gry,
4. Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji do 14 dni przed planowanym terminem gry.
12.W przypadkach wcześniejszego zakończenia gry, niż planował to organizator, ponosi on koszty również za czas zaplanowany, a niewykorzystany.
13.Zaliczka płatna jest na konto lub gotówką. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, ilość osób i gier, termin rezerwacji.
14.Przyjęcie zaliczki zostanie potwierdzone: telefonicznie, sms-em, e-mailem.
Pkt. 4
Wynajmujący dokona pozostałej części wpłaty na konto Właściciela lub gotówką na miejscu, lecz nie później niż w dniu gry przed rozpoczęciem gry.
Pkt. 5
W przypadku rezygnacji z wynajęcia sprzętu, Wynajmujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Właściciela nie później niż 15 dni przed datą wynajmu. W przypadku spełnienia ustaleń tego punktu, opłata rezerwacyjna/zaliczka zostanie zwrócona pod wskazany adres, pomniejszona o koszt przelewu oraz tzw. kary umowne.
Pkt. 6
Umowa niniejsza jest ważna tylko z dowodem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej lub całkowitej. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
Pkt. 7
„Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin rozgrywek BubbleFootball oraz ArcheryTag, który jest załączony do niniejszej umowy/zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, iż znane są mi zasady przeprowadzania rozgrywek BubbleFootball oraz ArcheryTag, a tym samym akceptuję i oświadczam, że:
1. Właściciel, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rozgrywkach BubbleFootball i ArcheryTag. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zagubieniem, porzuceniem bądź zniszczeniem.
2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.
4. Mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.
5. Zapoznałem się z formułą i przebiegiem rozgrywek. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z uczestnictwa w rozgrywkach. Posiadam ważne ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz kontuzji sportowych.
6. W czasie zawodów nie będę pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych bądź innych substancji wywierających niekorzystny wpływ na zdolność oceny sytuacji i ryzyka wynikającego z uczestnictwa w zawodach.”
7. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
8. Właściciel nie wypożycza sprzętu osobom niepełnoletnim.
9. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
10. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
11. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników podczas gry, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
12. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników gry na wynajmowanym przez uczestników gry sprzęcie.
13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
14. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy gry znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły.
15. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
16. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków umowy. Opłaty za zniszczenie, zagubienie lub porzucenie powierzonego, wypożyczonego sprzętu:

ŁUK ARCHERY TAG 60” #26LBS – 156,75
STRZAŁA PŁASKA GĄBKOWA – 37,90
STRZAŁA ZAOKRĄGLONA – 37,90
OCHRANIACZ NA PRZEDRAMIĘ – 33,15
SILIKAŻEL OCHRANIACZ NA PALCE – 16,05
TARCZA DO ARCHERY TAG – 261,25
MASKA OCHRONNA V FORCE BLUE – 80,75
MASKA OCHRONNA FORCE RED – 80,75
TORBA DUŻA ARCHERY – 49,41
TORBA MAŁA ARCHERY – 46,55
BUMPER BALL 1,55M TPU TRANS/BLUE – 1549,00
BUMPER BALL 1,55M TPU TRANS/ORANGE – 1549,00
POMPKA PK501 – 59,00
PACHOŁEK TRENINGOWY – 3,25
BRAMKI DMUCHANE BLUE – 990,00

2. § „Regulamin i oświadczenie o braku przeciwskazań do rozgrywek Bubble Football oraz Archery Tag ”
Regulamin Bubble Football

1. Przed założeniem dmuchanych kul, należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty narażone na zniszczenie oraz wszystkie rzeczy które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz  (łańcuszki, kolczyki, zegarki ,okulary itp.)
2. Zakładając kulę, pamiętaj aby przełożyć ręce przez ramiączka uchwytów tylnych, po to by zabezpieczyć się przed wypadnięciem z kuli.
3. Zawsze trzymaj się uchwytów przednich.
4. Nie należy zderzać się z osobami nie wyposażonymi w dmuchane kule, oraz z osobami które są w trakcie stawania na nogi.
5. Nie wpadaj na przedmioty mogące uszkodzić kule od zewnątrz.
6. Słuchaj wskazówek oraz instrukcji organizatora.
7. Integralną częścią tego regulaminu jest druk oświadczenia uczestników gry oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
8. Do gry przystąpić mogą osoby: Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, akceptujące niniejszy regulamin, których masa ciała nie przekracza 100 kg.
9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi zostaną natychmiast wydaleni z pola gry.
Regulamin Archery Tag

1. Przed przystąpieniem do rozgrywek należy uważnie wysłuchać zasad rozgrywek ArcheryHit, które objaśni Instruktor.
2. Dopuszczalne jest przeprowadzanie rozgrywek na obszarach zamkniętych (halach sportowych) oraz otwartych, (boiska, łąki, orliki, place zabaw) pod warunkiem że spełniają poniższe wymagania:
3. Plac rozgrywki jest przynajmniej w rozmiarach 15×30 metrów.
4. Obszar pozwala na rozgrywki w sposób bezpieczny dla otoczenia pojazdów, mienia i innych osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
5. Osoby nie pełnoletnie potrzebują zgody opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach. Osoby w wieku poniżej 16 lat musza znajdować się pod opieką opiekuna prawnego.
6. Uczestnik rozgrywek ArcheryHit ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu dostarczonego przez organizatora.
7. Niedozwolone jest strzelanie z łuków w miejscu do tego nie wyznaczonym.
8. Podczas całości trwania rozgrywki należy mieć założoną maskę ochronną na twarz. Maskę ochronną można zdjąć jedynie po zakończeniu rozgrywki oraz odłożeniu strzał przez wszystkich uczestników rozgrywki.
9. Pod żadnym pozorem nie wolno celować i strzelać do osób nie biorących udziału w grze oraz poza strefą rozgrywki. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie powodowało wykluczenie z dalszych rozgrywek.
10. Nie wolno strzelać ze Strefy Bezpieczeństwa, wyznaczonej przez Instruktora, znajdującej się pomiędzy polami poruszania się obu drużyn.
11. Dozwolone jest jedynie używanie do gry sprzęt przeznaczony do rozgrywek ArcheryHit, otrzymany od organizatora lub sprzęt na którego organizator wyraził zgodę.
12. W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych uczestników oraz Instruktora rozgrywek
13. Niedozwolone jest przebywanie na terenie gry i uczestniczenie w rozgrywkach osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizatorzy mają prawo do usunięcia osób wobec których istnieje podejrzenie znajdowania się pod wpływem wyżej wymienionych środków bez możliwości zwrotu opłat za grę.
14. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu należy niezwłocznie zgłosić Instruktorowi.
15. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
16. W przypadku zauważenia uszkodzonej strzały Archery Hit zabrania się dalszego jej używania, o tym fakcie należy niezwłocznie poinformować organizatora lub instruktora celem usunięcia strzały z rozgrywki.
17. Każde naruszenie Regulaminu należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu lub kapitanowi drużyny.
18. Osoba naruszająca zasady Regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora, sędziego lub instruktora. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry i nie może sobie z tego tytułu rościć żadnych praw. Jednak organizator, sędzia lub instruktor, może usunąć gracza także po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, jeżeli zachowanie uczestnika może wskazywać na możliwość kolejnych naruszeń regulaminu.
19. Organizator zobowiązuje się pouczyć uczestników w zakresie użytkowania sprzętu potrzebnego do gry w Archery Hit.

3. §
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez odpowiedni Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy Właściciela.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pkt. 10

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, umowie wynajmu, które są niezbędne do możliwości świadczenia usług, w zakresie wynajmu sprzętu archery tag i bubble football. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie www.kajaki24.eu lub u administratora newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz.

Pkt. 11
Miejsce spotkania: …………………………, data ……….……, godzina …………………
Newland-wojtowicz.de www.pokojetorzym.pl Podpis wynajmującego
Radosław Wójtowicz www.kajaki24.eu
www.newland-wojtowicz.de
www.debrznica.pl

Załącznik numer 1 do Regulaminu
O Ś W I A D C Z E N I E
DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (ZGODA RODZICÓW)

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki:

……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię, Nazwisko, PESEL

……………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………

w grze Bumper Ball zorganizowanej w dniu ………. od godziny …….. do godziny ……. w ………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że akceptuje regulamin Bubble Football oraz Archery Tag oraz warunki określone w załączniku nr 1 do Regulaminu (załącznik do niniejszego oświadczenia).

Czytelny podpis (rodzic lub prawny opiekun)

……………………………………………………………………………………………….

(Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.)

…………..,…………….dnia………………………….